Текстовий процесор MS Word. Загальні відомості про MS Word. Настроювання середовища користувача текстового процесора. Поняття про шаблон документа, створення документа за допомогою майстра
Работа добавлена: 2015-11-24

Лекція № 7

Тема. Текстовий процесор MS Word. Загальні відомості про MS Word. Настроювання середовища користувача текстового процесора. Поняття про шаблон документа, створення документа за допомогою майстра. Форматування шрифтів, абзаців та сторінок. Вставлення зображень у текстовий документ і настроювання їхніх властивостей. Таблиці в текстових документах.

План

 1.  Поняття текстового процесору. Запуск програми.
 2.  Основі види робіт, які виконуються в текстовому редакторі. Вікно редактору Word.
 3.  Настроювання параметрів роботи програми.
 4.  Операції з фрагментами тексту. Форматування та редагування тексту.
 5.  Форматування символів. Діалогове вікно.
 6.  Форматування абзаців. Діалогове вікно.
 7.  Пошук слів та словосполучень. Заміна тексту.
 8.  Створення таблиць. Друк документів.
 9.  Створення шаблонів.

Текстовий процесор - це програма, що дозволяє виконувати введення і редагування тексту, а також операції форматування тексту, вставку малюнків і таблиць, перевірку правопису, автоматичний перенос слів, складання змістів і безліч інших складних операцій.

Mіcrosoft Word - одна із самих вдосконалених програм у класі текстових редакторів, що передбачає виконання сотень операцій не тільки з текстовою, але і з графічною інформацією. За допомогою Word можна швидко і з високою якістю підготувати будь-який документ від найпростішої записки до серйозного типографського макета книги, журналу.

Запуск редактора здійснюється через Главное меню (Пуск > Программы > Mіcrosoft Word) чи іншими відомими в Wіndows способами.

Вихід із програми можна виконати по команді Файл > Выход чи натиснувши сполучення клавіш Alt+F4. Якщо в процесі роботи ви забули зберегти на диску які-небудь документи, у які були внесені зміни, Word нагадає вам про це.

Основні види робіт, виконуваних у текстовому редакторі:

Вікно редактора Word

Усі дії з документами виконуються у вікні програми, що має стандартний для вікон додатків вид (мал. 6.1). У вікні програми містяться всі стандартні елементи - заголовок, рядок меню, панелі інструментів, робоче поле, смуги прокручування і рядок стану.

При відкритті заголовок містить назва програми (Mіcrosoft Word), а також стандартне ім'я створюваного файлу - Документ 1 (наступним може бути Документ 2 і т.д. ). Надалі  при збереженні створеного документа на диску ви призначите йому більш змістовне ім'я, і воно буде відображатися в рядку заголовка. У правій частині рядка заголовка, як у будь-якім вікні Wіndows, є кнопки згортання, розгортання (відновлення) і закриття вікна.

Як було зазначено раніше ви можете працювати з декількома документами одночасно. В останніх версіях Word на Панели задач для кожного документа виводиться окрема кнопка. Перехід з одного документа на іншій можна виконувати щигликом миші на відповідній кнопці.

Рис. 6.1. Вікно текстового процесора  Word 2003

Можна також вибрати потрібний документ у меню Окно. Крім того, список документів, з якими ви працювали в "недалекому минулому", є в нижній частині меню Файл.

Панелі інструментів містять безліч кнопок для швидкого виконання часто використовуваних команд. У вихідному стані (як говорять, за замовчуванням) у вікні звичайно виведені тільки дві основні панелі -  стандартна і форматування.

Якщо в меню вибрати команду Вид > Панели инструментов > Настройка, то ви зможете додати кнопку на будь-яку панель  інструментів чи видалити її відтіля. З'явиться діалогове вікно, у якому на вкладці Команды є перелік усіх доступних кнопок. За замовчуванням на панелях містяться тільки самі популярні кнопки.

Рядок меню містить перелік усіх команд, виконуваних у редакторі. Команди згруповані відповідно до  їхнього призначення в окремих пунктах меню (Файл, Правка, Вид, Вставка, Формат, Сервис, Таблица, Окно, Справка). Наприклад, меню Файл містить усі команди для роботи з файлами (створити, відкрити, зберегти і т.д.). Деякі з команд можуть виглядати "блідо" -  це значить, що в даний момент вони недоступні.

Робоче поле служить для відображення документа.

Смуги прокручування знаходяться праворуч і знизу у вікні редактора і призначені для прокручування вмісту робочого поля, у якому розташований документ. Якщо вони відсутні, виберіть команду Сервис > Параметры, у  діалоговому вікні, що відкрилося, перейдіть на вкладку Вид і в групі Показывать установите прапорці горизонтальну смугу прокручування і вертикальну смугу прокручування.

Виконання команд

Як і в багатьох інших програмах для Wіndows, у редакторі Word існує кілька різних способів виконання дій над об'єктами. Не забувайте, що об'єкт треба попередньо виділити.

Основні терміни

Символ -  буква,  цифра чи знак.

Слово -  група символів між двома кодами клавіші пробілу.

Абзац -  група символів між двома кодами клавіші Enter.

Речення - група символів між двома кодами клавіш - крапки, окличного знаку чи знаку питання.

Сторінка -  частина тексту, обумовлена заданим форматом  листа або кодом початку нової сторінки.

Розділ -  частина тексту, обумовлена кодом початку нового розділу.

Документ -  весь зміст даного файлу.

Поля -  відстані між границею тексту і краями листа папера (ліворуч, праворуч, зверху, знизу).

Відступ -  зрушення частини тексту щодо загальної його границі.

Перший рядок -  перший рядок абзацу, початок який може бути зрушене вправо (відступ) чи вліво (виступ).

Створення документа

Не завжди створення документа варто починати "з чистого листа".

Для створення документу з "чистого листа" слід дотримуватись визначених етапів:

1.   Набір тексту на клавіатурі.

2.   Первісне збереження документа на диску.

3.   Перевірка правопису і виправлення помилок.

4.   Редагування документа (які-небудь зміни його змісту).

5.   Форматування (оформлення документа відповідно до  обраного "сценарієм").

6.   Попередній перегляд документа на екрані.

7.   Збереження остаточного варіанта документа на диску.

8.   Друк остаточного варіанта документа.

Набір тексту на клавіатурі

Щоб при наборі тексту не "псувати" зір, установите масштаб відображення тексту на екрані, скориставшись  списком, що розкривається, Масштаб стандартної панелі інструментів (чи вибравши команду Вид > Масштаб і установивши необхідні параметри в діалоговому вікні, що відкрилося). Самий зручний варіант - пункт По ширине страницы. Масштаб впливає тільки на вид тексту на екрані, не змінюючи розмір шрифту при друку.

При наборі тексту дотримуйте визначених правил. Вони обумовлені тим, що, як уже згадувалося, редактор Word "розпізнає" окремі елементи тексту по кодах відповідних клавіш, а не візуально, як людина.

Операції з фрагментами тексту

Виділення і видалення

Основні прийоми виділення фрагментів тексту в процесорі Word :

Виконане виділення можна, як звичайно, скасувати щигликом миші по будь-якому місці в робочій області документа або натисканням будь-якої клавіші, що зміщає курсор.

Видалення виділеного фрагмента тексту виконується клавішею Delete чи клавішею Backspace.

Копіювання, вставка і вирізання

Ці операції виконуються за допомогою буфера обміну. Зазначені команди розміщені в опції меню Правка.

Операції копіювання, вирізання і вставки можна також виконати за допомогою клавішних комбінацій Ctrl+Іns, Shіft+Delete і Shіft+Іns.

Заміна тексту

У процесорі Word мається зручний засіб автоматичної заміни слів. Наприклад, якщо ви підготували документ, у якому кілька разів зустрічається прізвище Петренко, а потім виявилося, що мова повинна йти не про Петренко, а про Кузьменко. Тоді за допомогою автоматичної заміни ви можете внести всі необхідні виправлення.

Для цього дотримуйте наступної схеми.

Як і у випадку процедури пошуку, діалог заміни завжди знаходиться поверх вікна документа. Щоб повернутися в документ, досить клацнути по ньому мишею, а щоб продовжити заміни - клацнути по діалозі Найти и заменить.

Формат елемента тексту (сторінки, абзацу, символу) - це властивості даного елемента. Процес завдання форматів у програмах обробки тексту називається форматуванням.

У програмі текстового процесора застосовуються різні способи завдання форматів. Від того як виконане форматування, залежить зовнішній вигляд документа. Крім того, правильно задані формати полегшують надалі  роботу з документом. Усі прийоми форматування до Word можна розбити на два основних види:

форматування символів - спрямовано на окремі букви, слова, текстові фрагменти і полягає у виборі гарнітури і розміру шрифту, накреслення (курсив, напівжирний і т.д.), кольору шрифту, міжсимвольної відстані та ін.;

форматування абзацу - задає параметри розташування абзацу відносно полів сторінки і щодо сусідніх абзаців, визначає міжрядковий інтервал і абзацний відступ.

Найбільш швидкими способами форматування є кнопки панелі інструментів і передбачені комбінації клавіш. Більш точне настроювання форматів виконується за допомогою діалогових вікон.

Форматування символів

Форматування символів можна виконувати як у процесі введення тексту, до і після завершення введення. У першому випадку потрібно виконати необхідну команду (наприклад, задати набір курсивом), а потім виконати набір тексту. В другому випадку спочатку потрібно виділити  символ чи фрагмент тексту, а потім застосувати до виділеного об'єкта команду форматування.

Для зміни накреслення символів особливо зручно користатися наступними комбінаціями клавіш:

Ctrl+Shіft+І  або Ctrl+І     - накреслення курсивом;

Ctrl+Shіft+B або Ctrl+B   - напівжирне накреслення;

Ctrl+Shіft+U або Ctrl+U   - підкреслення.

Повторне натискання цих клавіш повертає колишнє накреслення.

Для зміни накреслення символів зручно також користатися відповідними кнопками на панелі інструментів Форматувание. На цій же панелі мається  список, що розкривається, Шрифт, що дозволяє установити потрібну гарнітуру шрифту.

Абзац у документі Word -  це фрагмент тексту, що завершується знаком абзацу . Цей знак є схованим символом, що уводиться всякий раз, коли ви натискаєте клавішу Enter.

До абзацу можна застосовувати окремий набір параметрів форматування, таких як міжрядкові інтервали, вирівнювання й інші. Часто в одному документі абзаци оформляються по-різному, наприклад, абзаци заголовка, основного тексту і виноски будуть відрізнятися своїми шрифтами, інтервалами й іншими параметрами.

Інформація про параметри форматування абзацу міститься в знаку абзацу. Знак являє собою схований (тобто що  недрукується) символ, розташований відразу за останнім символом абзацу. Побачити знак абзацу можна, якщо на панелі інструментів Стандартна клацнути по піктограмі  Непечатаемые символы.

Створення таблиць командою Таблица—Добавить таблицу.

Цією командою послуговуються, щоб викликати на екран монітора вікно «Вставка таблицы» (рис. 6.2), у якому задають кількість рядків та стовпців (автоматично — 5 і 2), а також ширину стовпця таблиці. Спочатку ширина всіх стовпців однакова, і таблиця займає все поле набору і «Авто»).

Рис. 6.2 Вікно вставлення таблиці

У спеціальному списку, що містить шість таблиць-зразків, редактор Word має і готовий варіант таблиці. Зразки викликають на екран за допомогою кнопки «Автоформат», їх можна форматувати, змінювати і доповнювати.

Створення таблиць на основі наявного тексту. Word дає змогу досить просто перетворити текст на таблицю. Для цього треба:

•   поділити текст на стовпці за допомогою символу абзацу «¶» (<Enter>), табуляції (<Таb>), крапки з комою або будь-якого символу, вибраного користувачем;

•   виділити перетворений текст і активізувати команду Таблица —Преобразовать в таблицу;

•   установити кількість стовпців таблиці у вікні «Преобразовать в таблицу», зазначити вид роздільника та активізувати команду ОК.

Сформувати таблицю можна також, послуговуючись командою Добавить таблицу з меню Таблица або клацнувши мишею на однойменній кнопці . При цьому вікно «Преобразовать в таблицу» не активізується.

Перевірка правопису

У програмі Word під перевіркою правопису розуміється перевірка орфографії і граматики. При цьому орфографічними помилками в Word вважається неправильне написання слів, неправильне вживання заголовних букв, некоректний перенос слів, злите написання слів. Під граматичними помилками в Word розуміється те, що звичайно прийнято вважати помилками синтаксису: неправильне сполучення слів у пропозиції, некоректне застосування розділових знаків і ін.

Зручніше за все, коли перевірка правопису виробляється в автоматичному режимі. У результаті перевірки слова з можливими орфографічними помилками підкреслюються червоними хвилястими лініями, а слова з можливими граматичними помилками підкреслюються зеленими хвилястими лініями.

Для включення режиму автоматичної перевірки правопису (орфографії і граматики) виберіть команду Сервис > Параметры, у  діалоговому вікні, що відкрилося, перейдіть на вкладку правопис і установите прапорці автоматично перевіряти орфографію та автоматично перевіряти граматику.

Для виправлення орфографічної помилки зробіть правого щиглика на підкресленому слові й у контекстному меню виберіть пропонований варіант заміни. Якщо ж варіантів нема, прийдеться виправляти помилку самостійно. Варто мати на увазі, що підкреслення слова не завжди означає помилку. Можливо, його просто немає в словнику MS Offіce. Тоді ви самі можете додати це слово в словник, вибравши в контекстному меню команду додати, однак це варто робити, тільки якщо ви абсолютно упевнені в правильності його написання! У противному випадку краще вибрати команду пропустити всі, тоді зазначене слово не буде виділятися як помилкове тільки в даному документі. Виправлення граматичних помилок виконується самостійно після прочитання опису помилки в контекстному меню.

Графічні об'єкти в документі Word створюються за допомогою інструментів панелі Малювання (рис. 6.3).

Рис. 6.3. Панель Рисование 

На панелі Рисование знаходяться інструменти, за допомогою яких можна намалювати пряму, стрілку, прямокутник й еліпс. Більше складні графічні об'єкти створюються за допомогою опції Автофигуры. Клацніть мишею по цій піктограмі й виберіть у меню, що випадає, наприклад, пункт Линии. Ви побачите палітру інструментів (мал. 6.4).

Рис. 6.4

Призначення більшості цих інструментів очевидно з їхніх назв. Інструмент Кривая використається для малювання кривих з підвищеною точністю, інструмент Полилиния для одержання ламаної лінії, а інструмент Рисована линия - для імітації малювання олівцем.

Друкування документа

Друкування документів у Word виконується матричним, струминним або лазерним принтерами. Редактор і комп'ютер у цілому взаємодіють із принтером за допомогою спеціальної програми-драйвера. Вибирають необхідні принтер і драйвер на етапі підготовки та настроювання редактора.

Попередній перегляд документа

Перед друкуванням документ варто переглянути на екрані, щоб з'ясувати, який вигляд він матиме на папері. Перейти до режиму попереднього перегляду документа можна:

• активізувавши команду ФайлПредварительный просмотр;

клацнувши мишею на кнопці  панелі інструментів;

•  натиснувши на клавіші <Ctrl+F2>.

При цьому буде активізована панель інструментів «Предварительньїй просмотр» (рис. 6.5), користуючись кнопками якої можна розпочати друкування документа, збільшити (зменшити) сторінку, переглянути одну або кілька сторінок, вибрати масштаб перегляду, ввімкнути (вимкнути) масштабні лінійки, припасувати сторінки, розгорнути сторінку на весь екран, закрити вікно перегляду і вийти з нього, нарешті, одержати контекстну довідку.

Рис. 6.5. Панель інструментів для попереднього перегляду документа

Припасування сторінок полягає в автоматичному зменшенні їх кількості на одну тоді, коли остання сторінка документа містить лише кілька рядків. І ще: в режимі попереднього перегляду можна використовувати всі доступні у Word засоби редагування тексту: переміщувати виділені фрагменти, змінювати розміри полів сторінки, формувати заголовки, вставляти графічні об'єкти, виправляти помилки і т. д. Редагування можливе після клацання мишею на кнопці («Увеличение»).

Друкування документа

У вікні «Печать» задають значення низки параметрів:

•   «Страницы» (друкувати всі сторінки; тільки одну («текущая»); сторінки із зазначеними номерами або виділений фрагмент тексту);

•   «Копии» (кількість копій і розібрати за копіями);

•   «Вывести на печать» (всі сторінки діапазону, тільки непарні або парні);

•   «Напечатать» (документ, відомості, примітки, стилі тощо).

•   «Параметри» (друкувати: відомості, коди полів, примітки, прихований текст або графічні об'єкти; ре жим друкування: чорновий, перетворення А4 та ін.; режим подавання паперу: ручне подавання, стрічковий подавач та ін.).

Задані користувачем параметри друку можна зберегти у файлі з певним ім'ям («печать в файл») і використовувати його для друкування інформації на принтері, приєднаному до іншого комп'ютера.

Деякі додаткові параметри друку задаються клацанням мишею на кнопці «Свойства».

Після підготовки принтера до роботи та задания параметрів друкування документа починається за командою ОК. Оперативне друкування невеликих за обсягом текстів можливе також за допомогою кнопки  («Печать») панелі інструментів. Скасовують друкування командою Отмена.

Питання для самоконтролю

 1.  Для чого призначена програма Microsoft Word?
 2.  Основні види робіт, які виконуються за допомогою текстового редактору Word?
 3.  Що таке форматування символів?
 4.  Що таке форматування абзаців?
 5.  Як відбувається пошук слів та словосполучень?
 6.  Як автоматично замінити текст?
 7.  Способи створення таблиць.
 8.  Способи друку документів.
 9.  Як створити власний шаблон?

Література:

1. Ярмуш О.В., Редько М.М. Інформатика і комп’ютерна техніка: Навч. посібник. – К.: Вища школа, 2006. – 359 с. (с. 197-209, 211-217).

2. Бакушевич Я.М., Капаціла Ю.Б. Інформатика та комп’ютерна техніка: Навчальний посібник. – Львів: «Магнолія 2006», 2009. – 312 с. (145-172,177-193).

3.Гаевский А.Ю. Інформатика: 7-11 кл.: Учеб. пособие. – 2-е изд., доп. – К.:                       А.С.К., 2005. – 536 с. (224-252, 265-269).
Возможно эти работы будут Вам интересны.

1. Текстовий процесор Word: ілюстрування тексту засобами процесору Word

2. ТЕКСТОВИЙ ПРОЦЕСОР WORD

3. Форматування тексту засобами текстового процесору Word. Запропонуйте текстовий фрагмент, на прикладі якого проілюструйте інструментальні засоби Параметры страницы, Колонтитулы, Колонки, Буквица

4. Форматування тексту засобами текстового процесору Word. Запропонуйте текстовий фрагмент, на прикладі якого проілюструйте інструментальні засоби, які забезпечують форматування на рівні символу і абзацу

5. OO Writer. Створення документа

6. Технологія уведення тексту у текстовому процесорі Word. Запропонуйте текстовий фрагмент з використанням інструментів Автозамена, Автотекст; вставляння у текст спеціальних символів, автофігур

7. Вивчення графічних елементів для створення простих рисунків за допомогою мови програмування Processing Language та середовища програмування Processing

8. Загальні відомості про кольори та світло

9. Книга як вид документа

10. Создание и редактирование документа