Організація готельного господарства
Работа добавлена: 2016-07-27

Міністерство освіти і науки України

Одеська національна академія харчових технологій

КафедраРесторанно-готельна справа і туризм (РГСіТ)

Методичні вказівки

до виконання лабораторних робіт

з курсу

«Організація готельного господарства»

для студентів, які навчаються за навчальним планом бакалаврів

спеціальності 6.140101 денної і заочної форм навчання

Затверджено

радою спеціальності 6.140101

Протокол № __ від «__» ________ 2015р.

Одеса 2015

О.А. Пацела. – Одеса: ОНАХТ, 2015. – 44 с.

Укладачі:Тітомир Л.А., канд. тех. наук, доцент,

Пацела О.А., асистент

Відповідальний за випуск: зав. кафедрою РГС і Т

Дишкантюк О.В., канд. тех. наук, доцент

Рецензент: Федосова К.С., канд. тех. наук, доцент

Загальні положення

Лабораторний практикум з дисципліни «Організація готельного господарства», призначений для студентів спеціальності 01401 «Сфера обслуговування», спеціалізації – 6.140101 «Готельно-ресторанна справа»,освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр».

Задачі навчальної дисципліни«Організація готельного господарства» полягає в засвоєнні студентами практичних навичок організації роботи основних підрозділів і служб підприємств готельного і ресторанного господарства.

Завдання лабораторного практикуму спрямовані на поглиблення теоретичних знань студентів. Виконання практичних завдань дозволить отримати навички щодо самостійного прийняття організаційних та виробничих рішень, які обумовлюють успішне функціонування підприємств готельного господарства в реальних умовах.

У процесі виконання лабораторних завдань здійснюється обґрунтування й прийняття рішень в умовах поетапного багатокрокового опрацювання необхідних складових організаційно-виробничого процесу на підприємствах готельного господарства.

Лабораторний практикум складається із практичних та ситуаційних завдань, які апробовані і успішно використовуються в учбовому процесі під час викладання курсу «Організація готельного господарства». На початку кожного з них наводяться методичні рекомендації по даному розділу, мета, завдання та вихідна інформація щодо вирішення практичних ситуаційних завдань.

За результатами проведення лабораторного практикуму з дисципліни «Організація готельного господарства» студент повинен знати:

По закінченню проведення лабораторного практикуму з дисципліни «Організація готельного господарства» студент повинен вміти:

Змістовий модуль 1

Історія розвитку світового готельного господарства.Нормативно-правове регулювання готельної індустрії.Характеристика основних типів засобів розміщення.

Лабораторна робота №1.

Історія розвитку світового готельного господарства.

Завдання:

 1. Нанести на контурну карту місць, країн, ареалів місцезнаходження готелів в історичному ракурсі.
 2. Заповнити хронологічну таблицю:

Дата

Подія

1

II-Iст. до н.е.

Виникнення в Ассирії караван-сараїв

2

Iст. до н.е.

Виникнення і розвиток в Давній Греції готелів

3

18 сторіччя

4

19 сторіччя

5

20 сторіччя

Методичні рекомендації:

 1. На контурній карті світу за допомогою умовних знаків позначити готелі в історичному періоді їх виникнення. Для кожного історичного періоду обрати різний колір. Вибір знаків та кольорів узгодити з викладачем.
 2. При складанні хронологічної таблиці слід використовувати основну та додаткову літературу, а також лекційний матеріал.

Література:

основна[1-5, 14],

додаткова[15-17, 21,22],

інформаційні ресурси[23, 29, 30, 32, 37].

Контрольні питання для самоперевірки:

 1. Гостинність Середньовіччя.
 2. Гостинність в епоху Великих географічних відкриттів.
 3. Гостинність 18 початку 19 століть.
 4. Гостинність СРСР (1927-1991 роки).

Порядок проведення лабораторної роботи:

 1. Опитування студентів за темою заняття.
 2. Всі студенти одержують завдання і виконують його письмово.
 3. Оформлення протоколу.

По закінченні заняття студенти оформляють протокол. У зошит записують:

 1. Дату заняття
 2. Тему заняття
 3. Мету заняття
 4. Короткий зміст виконання зазначених завдань

Лабораторна робота № 2.

Історія розвитку готельного господарства України.

Завдання:

 1. Скласти блок схему готельного господарства України19 - 20 сторіччя.
 2. Проаналізувати сучасний стан готельного господарства в різних регіонах України.

Методичні рекомендації:

 1. До першої схеми слід віднести головні готелі у м. Києві, Лаврі («Зелений готель») на Хрещатику та Бессарабській площі; на півдні України.
 2. В другому питанні необхідно охарактеризувати сучасні українські готельні мережі.

Література:

основна[1-5, 14],

додаткова[15-17, 21,22],

інформаційні ресурси[23, 29, 30, 32, 37].

Контрольні питання для самоперевірки:

 1. Історія гостинності в Україні.
 2. Сучасний розвиток світової гостинності.
 3. Сучасні тенденції розвитку готельної справи в Україні.

Порядок проведення лабораторної роботи:

 1. Опитування студентів за темою заняття.
 2. Всі студенти одержують завдання і виконують його письмово.
 3. Оформлення протоколу.

По закінченні заняття студенти оформляють протокол. У зошит записують:

 1. Дату заняття
 2. Тему заняття
 3. Мету заняття
 4. Короткий зміст виконання зазначених завдань

Лабораторна робота № 3.

Нормативно-правове регулювання готельної індустрії.

Завдання:

1.Провести реєстрацію СПД. Заповнити таблицю:

Послідовність дій

Короткий зміст

Підсумковий документ

2. Провести ліцензування і сертифікацію готелю. Заповнити таблицю:

Крок (зміст)

Документ

3. Закріпити знання та вміння шляхом участі у груповій діловій грі «Відкриття готелю».

Методичні рекомендації:

1.В таблицях слід заповнити всі колонки. Для цього необхідно лаконічно оформити короткий зміст та визначити, який документ повинен бути підсумковим.

Крок

Документ

(описати)

Заява.

Установчі документи

Витяг з трудової книжки

Характеристика діяльності

Документ, що засвідчує наявність службового приміщення

Договір зі страховою компанією

Довідка зі статуправління

Квитанція про сплату держмита

Послідовність дій

Короткий зміст

Підсумковий документ

Обґрунтування доцільності створення

(пояснення)

Бізнес-план

Збори засновників

Витяг з протоколу + установчий договір

Послуга нотаріуса

Нотаріальне посвідчення документів

Підготовка документів та реєстрація СПД

Свідоцтво про держреєстрацію

Взяття на облік в податковій інспекції

Відмітка на установчих документах

Звернення до банку

Довідка з банку про відкриття рахунку

Звернення до державного органу реєстрації

Прийняття рішення про реєстрацію

Здійснення процесу реєстрації

Отримання ідентифікаційного коду

Звернення до податкової

Відмітка про реєстрацію в податковій

Звернення до банку

Відкритий р/рахунок

Реєстрація СПД у спеціальних фондах

Відмітка всіх фондів про реєстрацію

Звернення до органу внутрішніх справ

Дозвіл на виготовлення штампу та печатки

Звернення до майстерні для виготовлення штампу та печатки

Печатка та штамп

Ліцензування

Ліцензія на провадження діяльності

2. Кожний студент отримує картку з назвою посадовця, який задіяний в реєстрації СПД та ліцензуванні готелю. Один зі студентів (обраний викладачем) здійснює поетапно процес реєстрації СПД, після чого – ліцензування. Кожен посадовець отримує від викладача певне завдання (пришвидшення та допомога клієнтові, чи – навпаки, гальмування процесу реєстрації).

Література:

основна[1-5, 7, 10],

додаткова[16, 17, 21],

інформаційні ресурси[23, 25, 27, 29, 30, 34, 35, 36,].

Контрольні питання для самоперевірки:

 1. Ліцензування діяльності, яка здійснюється закладами розміщення.
 2. Сертифікація послуг готелів.
 3. Організаційні аспекти створення готелю.

Порядок проведення лабораторної роботи:

 1. Опитування студентів за темою заняття.
 2. Всі студенти одержують завдання і виконують його письмово.
 3. Оформлення протоколу.

По закінченні заняття студенти оформляють протокол. У зошит записують:

 1. Дату заняття
 2. Тему заняття

3. Мету заняття

4. Короткий зміст виконання зазначених завдань

Лабораторна робота № 4.

Фактори, що впливають на типізацію готельного господарства.

Завдання:

1. Накреслити схему «Основні та додаткові фактори, що впливають на типізацію закладу розміщення».

2. Визначити фактори, які впливають на типізацію готельних господарств.

Заповнити таблицю:

Заклад розміщення Фактор / впливу

Трудові ресурси

Водопостачання

Природний об’єкт

Антропогенний об’єкт

Електроенергія

Паливо

Транспорт, транспортна розв’язка

Споживач

Інфраструктура

і т.д.

Готель 4-5*

Мотель

Ботель

і т.д. (не менше 12 закладів)

Методичні рекомендації:

1. До факторів, що впливають на типізацію готелів, слід віднести: місцезнаходження, основне призначення, строк перебування, режим експлуатації, рівень обслуговування, обслуговуючий контингент, місткість, мету подорожі тощо.

2. При заповненні таблиці слід використовувати такі позначки, що характеризують ступінь впливу чинника на розміщення готелю:

(***) - головний вплив;

(**) - вирішальний вплив;

(*) - слабкий вплив;

(-) - відсутність впливу.

Література:

основна[1-5, 7, 11, 14],

додаткова[15, 17, 21,22],

інформаційні ресурси[23, 37].

Контрольні питання для самоперевірки:

1. Основні та додаткові фактори, що впливають на типізацію закладу розміщення.

2. Фактори, які впливають на розміщення готелів.

Порядок проведення лабораторної роботи:

 1. Опитування студентів за темою заняття.
 2. Всі студенти одержують завдання і виконують його письмово.
 3. Оформлення протоколу.

По закінченні заняття студенти оформляють протокол. У зошит записують:

 1. Дату заняття
 2. Тему заняття

3. Мету заняття

4. Короткий зміст виконання зазначених завдань

Лабораторна робота № 5.

Характеристика основних типів засобів розміщення.

Завдання:

1. Розподілити терміни за правильними їх визначеннями.

Терміни:

 1. Місце.
 2. Своєчасне анулювання.
 3. Розрахункова година.
 4. Бронювання.
 5. Дата виїзду.
 6. Готелі (інші заклади розміщення).
 7. Замовник.
 8. Ранній заїзд.
 9. Додаткові послуги.
 10. Споживач.
 11. Анулювання.
 12. Аналогічні засоби розміщення.
 13. Готельна послуга.
 14. Готель.
 15. Основні послуги.
 16. Дата заїзду.
 17. Неприбуття.
 18. Штрафні санкції.
 19. Пізній виїзд.
 20. Пізнє анулювання.
 21. Підтвердження броні.
 22. Номер.
 23. Відмова в бронюванні.

2.Розробити анкету для визначення колективного та індивідуального засобу розміщення.

3. Провести презентацію обраного готелю (іншого закладу тимчасового розміщення).

Методичні рекомендації:

1. Викладач диктує визначення певного терміну. Слід знайти вірну відповідь: термін-визначення.

Для цього необхідно вивчити ПРАВИЛА користування готелями й аналогічними засобами розміщення та надання готельних послуг (Наказ ДТАУ №19 від 16.03.2004 “Про затвердження Правил користування готелями й аналогічними засобами розміщення та надання готельних послуг”).

2. Анкета - спеціально розроблений дослідниками (спеціалістами) опитувальний лист (картка) для отримання інформації шляхомопитуванняреспондентів. Використовується при проведенні соціологічних, політичних, маркетингових досліджень для оцінки поточної ситуації (стану справ) або визначення перспектив (прогнозу) розвитку досліджуваних процесів.

На першому етапі запитання анкети формулюється на основі попередніх (гіпотетичних) знань та уявлень про предмет дослідження й пов’язані з його станом проблеми. Другий етап – внесення змін та додаткових запитань в анкету на підставі проведених пілотажних (зондаж них, розвідувальних) опитувань. Проведення пілотажного дослідження дозволяє: 1) включати в інформаційний простір закритих запитань нових, раніше непередбачених варіантів відповідей; 2) вилучати чи переформульовувати “непрацюючі” запитання; 3) уводити нові запитання; 4) вносити зміни в саму програму дослідження і, отже, суттєво переробляти анкету.

3. Презентація обраного готелю проводиться в програміPowerPoint. При підготовці слайдів презентації слід врахувати назву, «зірковість», фото фасаду, рецепції, сходів, поверхів, номерного фонду, приміщення, де надаються додаткові послуги. Головну увагу слід приділити відповідності (невідповідності) основних приміщень готелю категорійності.

Література:

основна[1-5, 7, 8, 11, 12],

додаткова[15, 16,17, 22],

інформаційні ресурси[23, 28, 29, 30, 31].

Контрольні питання для самоперевірки:

1. Якість як складова визначення типу засобу розміщення.

2. Особливості типів засобів розміщення.

Порядок проведення лабораторної роботи:

 1. Опитування студентів за темою заняття.
 2. Всі студенти одержують завдання і виконують його письмово.
 3. Оформлення протоколу.

По закінченні заняття студенти оформляють протокол. У зошит записують:

 1. Дату заняття
 2. Тему заняття

3. Мету заняття

4. Короткий зміст виконання зазначених завдань

Лабораторна робота № 6.

Характеристика підприємств готельного господарства для відпочинку.

Завдання:

1. Перерахувати підприємства готельного господарства для відпочинку м. Одеса, обрати одне (за рекомендацією викладача) та охарактеризувати його за планом.

Методичні рекомендації:

1. Характеристика підприємства готельного господарства надається у вигляді таблиці 1. Фактичний матеріал для таблиці 1 слід брати на офіційних сайтах підприємств мережі Інтернет.

Таблиця 1.

Базова характеристика закладу

Назва статті

Характеристика

Примітки

1

Назва готелю

2

Поштова адреса

3

Контактний телефон

4

Факс, електронна пошта

5

Підпорядкованість

6

Форма власності

7

Структура управління

8

Місце розташування

9

Відстань від засобів прибуття / вибуття

10

Засоби сполучення

11

Тип розміщення

12

Споруда готелю

13

Дата введення в експлуатацію

14

Кількість поверхів

15

Рівень комфорту (кількість "зірок")

16

Дата сертифікації

17

Специфіка готелю:

проведення конференцій, семінарів

зал місткістю ________ місць

технічні засоби

аудіовізуальні засоби

бізнес-центр

розміщення бізнесменів

міжнародний телефон

ксерокс

факс

користування комп'ютером

Інтернет

послуги секретаря

туризм, дозвілля, тенісні корти

кегельбан

казино

більярд

гральні автомати

інше

18

Місткість

19

Види послуг

20

Рівень завантаження, середньорічний відсоток

21

Відсоток постійних клієнтів

22

Загальна чисельність персоналу

23

Чисельність персоналу, що припадає на одне, місце

Література:

основна[1-5],

додаткова[16, 17, 19],

інформаційні ресурси[1-5, 7, 10].

Контрольні питання для самоперевірки:

1. Аналіз підприємств готельного господарства для відпочинку.

2. Особливості роботи служб на підприємствах відпочинку.

Порядок проведення лабораторної роботи:

 1. Опитування студентів за темою заняття.
 2. Всі студенти одержують завдання і виконують його письмово.
 3. Оформлення протоколу.

По закінченні заняття студенти оформляють протокол. У зошит записують:

 1. Дату заняття
 2. Тему заняття

3. Мету заняття

4. Короткий зміст виконання зазначених завдань

Лабораторна робота № 6.

готельного господарства.

Завдання:

1. За даними статистичних матеріалів проаналізувати показники, що характеризують діяльність лікувально-оздоровчих закладів України. Дані подати у вигляді табл. 3, 4, 5. Зробити висновки про тенденції розвитку лікувально-оздоровчих закладів.

2. Виявити регіони з найбільш і найменш розвиненим ринком лікувально-оздоровчих закладів. Вказати чинники, що обумовлюють їх функціонування і фактори, що впливають на їх розвиток.

Таблиця 3.

Основні показники діяльності лікувально-оздоровчих закладів України за регіонами станом на  _________ р.

Назва регіону (області)

Кількість закладів, од.

у них ліжок, од.

Кількість осіб, які були оздоровлені, осіб

Загальна кількість

наданих ліжко-діб, л-д

Кількість закладів, що не працювали, од.

Середньо-облікова кількість

працюючих, осіб

цілорічних

у місяць

максимального

розгортання

протягом

тривалого

часу

протягом

1-2 днів

всього

У цілому по Україні

далі – перерахувати всі області України

Таблиця 4

Розподіл осіб, оздоровлених лікувально-оздоровчими закладами України за регіонами станом на  _____ р.

Назва регіону (області)

Всього оздоровлено

Оздоровлені протягом

тривалого часу

Оздоровлені протягом

1-2 днів

Коефіцієнт

використання місткості

осіб

питома

вага, %

всього,

осіб

у тому числі

іноземців

всього,

осіб

у тому числі

іноземців

У цілому по Україні

далі – перерахувати всі області України

Таблиця 5

Основні показники діяльності лікувально-оздоровчих закладів України за типами станом на  _________ р.

Тип санаторно-курортного

(оздоровчого) закладу

Кількість закладів, од.

у них ліжок,

од.

Кількість осіб, які були

оздоровлені, осіб

Загальна кількість наданих ліжко-діб, л-д

Кількість закладів, що не  працювали, од.

Середньооблікова кількість

працюючих, осіб

цілорічних

у місяць

максимального

розгортання

протягом тривалого часу

протягом 1-2 днів

протягом

1-2 днів

Разом заклади тривалого та

1-2 денного перебування

1. Заклади тривалого

перебування,

у тому числі:

1.1. Санаторії

з них дитячі

Санаторії для хворих на

туберкульоз

з них для дітей

1.2. Пансіонати з

лікуванням

1.3. Санаторії-профілакторії

1.4. Курортні поліклініки

1.5. Бальнеологічні лікарні,

грязелікарні тощо

1.6. Будинки відпочинку

1.7. Пансіонати відпочинку

1.8. Бази та інші заклади

відпочинку

1.9. Дитячі оздоровчо-

санаторні позаміські

заклади цілорічної дії

2. Самостійні заклади 1-2

денного перебування

Література:

основна[1-5],

додаткова[16, 17, 19],

інформаційні ресурси[1-5, 7, 10].

Контрольні питання для самоперевірки:

1. Аналіз організації праці на лікувально-оздоровчих підприємствах.

2. Характеристика стану лікувально-оздоровчих підприємств готельного господарства України.

Порядок проведення лабораторної роботи:

 1. Опитування студентів за темою заняття.
 2. Всі студенти одержують завдання і виконують його письмово.
 3. Оформлення протоколу.

По закінченні заняття студенти оформляють протокол. У зошит записують:

 1. Дату заняття
 2. Тему заняття

3. Мету заняття

4. Короткий зміст виконання зазначених завдань

Лабораторна робота № 8.

Сучасний підхід до класифікації підприємств готельного господарства.

Завдання:

1. Заповнити таблицю:

Послуга

Італія

Іспанія

Португалія

Франція

США

1

Автостоянка

2

Аквапарк

3

Аптека

4

Авто (оренда)

5

Атракціони

6

Басейн

7

Бігові доріжки

8

Бібліотека

9

Більярд

10

Бізнес-центр

11

Банк

12

Банкетний зал

13

Бронювання

14

Бюро перекладів

15

Вертолітна площадка

16

Відеозал

17

Виставковий зал

18

Виклик таксі

19

Виклик швидкої допомоги

20

Прасування одягу

21

Дискотеки

22

Жива музика

23

Масажний кабінет

24

Манеж для коней

25

Теніс

26

Нічний клуб

27

Національна кухня

28

Національні шоу

29

Піцерія

2. Заповнити таблицю:

Засоби розміщення

Головне функціональне призначення

Приклад

Готель

Мотель

Ботель

Флотель

Агроотель

Аквитель

Конгрес-готель

Курортний готель

Лотель

Клуб-отель

Отель-резиденція

Палац-готель

Хостел

Методичні рекомендації:

1. При заповненні таблиці слід врахувати увагу на обов’язковість основних та додаткових послуг при присвоєнні категорійності готелю. На вибір викладача кожному студенту пропонується визначити показники для готелів «***» та «*****».

2. При виборі головного функціонального призначення засобу розміщення слід знати його визначення та головне призначення, вміти приводити конкретні приклади засобів розміщення в Україні та за її межами.

Література:

основна[4, 10],

додаткова[16, 17],

інформаційні ресурси[27].

Контрольні питання для самоперевірки:

 1. Особливості класифікації готелів (інших закладів розміщення) світу.
 2. Класифікація готелів світу.
 3. Функціональне призначення готелів.

Порядок проведення лабораторної роботи:

 1. Опитування студентів за темою заняття.
 2. Всі студенти одержують завдання і виконують його письмово.
 3. Оформлення протоколу.

По закінченні заняття студенти оформляють протокол. У зошит записують:

 1. Дату заняття
 2. Тему заняття

3. Мету заняття

4. Короткий зміст виконання зазначених завдань

Змістовий модуль2

Функціональна організація приміщень підприємств

Лабораторна робота № 9.

Класифікація підприємств готельного господарства України.

Завдання:

1. Заповнити таблицю:

Вимога

Категорія готелю

*

**

***

**

**

***

**

І Облаштування території, зовнішні елементи благоустрою

1

Вивіска

1) із зовнішнім освітленням або що світиться;

2) що світиться з емблемою

2

Вхід до готелю

1) безпосередньо до вестибюля, де міститься служба приймання, захищений від попадання холодного повітря;

2) окремий службовий вхід;

3) вхід для гостей з дашком над дверима або з подвійними дверима, що відчиняються автоматично;

4) вхід для гостей з повітряно-тепловою завіскою та дашком на шляху від автомобіля

3

Вхід до ресторану (кафе, бару)

1) з готелю;

2) окремий вхід з вулиці до об'єкта ресторанного господарства (не стосується закладів ресторанного господарства, розташованих на поверхах, вище другого)

4

Автостоянка

1) автостоянка біля готелю або на відстані не більше ніж 400 м від нього з урахуванням особливостей забудови району. Кількість місць не менша ніж 20 % від кількості номерів, для мотелів — 100 %;

2) автостоянка з охороною або гараж з основними видами технічного обслуговування автомобілів. Кількість місць не менша ніж 25 % від кількості номерів, для мотелів — 100 %

5

Декоративне і (або) огороджувальне озеленення території (крім готелів, розташованих у суцільній міській забудові)

ІIГромадські приміщення

6

Устаткування та меблі відповідають функційній призначеності приміщення

7

Зона приймання (рецепція)

1) з мінімальною площею (м2), якщо кількість номерів менша ніж 50;

2) додаткова площа (м2) на кожний номер понад 50

8

Служба приймання та зона відпочинку

1) — меблі (крісла, дивани, стільці, столи, журнальні столики);

— спеціальний покрив підлоги: граніт, мозаїка, оздоблювальна плитка;

2) — меблі гарнітурні для відпочинку;

- оздоба підлоги та стін зі штучних або натуральних матеріалів;

— декоративне озеленення;

— оформлення інтер'єру приміщення декоративними елементами, карти нами або іншими художніми творами, які гармонують з обстановкою;

- освітлювальні прилади, які гармонують із загальним стилем приміщення та забезпечують достатнє освітлення (не менше ніж 10 Вт/м2);

3) — меблі для відпочинку гарнітурні, виготовлені на замовлення, виняткового дизайну;

— оздоба підлоги та стін із натуральних матеріалів найвищої якості;

— живі квіти та декоративні рослини;

— декоративні елементи оформлювання інтер'єру та картини в авторському виконанні, що відповідають загальному стилю приміщення; — освітлювальні прилади виняткового дизайну на індивідуальне замовлення, які гармонують із загальним стилем приміщення та забезпечують достатнє освітлення (не менше ніж 10 Вт/м2)

9

Килими або килимовий покрив у зонах відпочинку та коридорах

10

Сейф для зберігання цінностей туристів у зоні приймання

11

Інформаційні та рекламні матеріали, зокрема іноземними мовами, в зоні приймання або у холах на поверхах

12

Реєстрація з використовуванням сучасного технічного устаткування (якщо кількість номерів більша ніж ЗО)

13

Холи (салони) на поверхах

14

Приміщення або частина приміщення для переглядання телепередач

IIIЗагальне технічне устаткування

15

Аварійне освітлення (ліхтарі, акумулятори) або централізоване аварійне енергопостачання

16

Стаціонарний генератор, що забезпечує освітлення громадських та житлових приміщень і роботу ліфтів протягом не менше ніж 24 год (у місцевості, де неможливо забезпечити централізоване аварійне енергопостачання), або централізоване аварійне енергопостачання

17

Стаціонарний генератор, що забезпечує освітлення громадських та житлових приміщень і роботу ліфтів, холодильних установок, кухонного устаткування, обробляння та подавання води протягом не менше ніж 24 год (у місцевості, де неможливо забезпечити централізоване аварійне енергопостачання), або централізоване аварійне енергопостачання

18

Резервуар для запасу води щонайменше ніж на добу у районах з можливими перебоями у водопостачанні

19

Резервна система гарячого водопостачання на час аварії чи профілактичних робіт

20

Кондиціювання приміщень спільного використовування (вестибюль, приміщення для культурних або ділових заходів)

 1. кондиціювання або інші системи чи устаткування, які забезпечують заміну повітря та дотримання температури від 18 °С до 22 °С і вологості від 45 % до 60 %;
 2. кондиціювання

21

Кондиціювання житлових приміщень

 1. кондиціювання або інші системи чи устаткування, які забезпечують заміну повітря та дотримання температури від 18 °С до 22 °С і вологості від 45 % до 60 %;

2) кондиціювання

22

Вентиляція санвузлів

23

Опалення

1) опалювання громадських і житлових приміщень окремими приладамиабо центральне опалення;

2) центральне опалення;

3) з термостатом для індивідуального регулювання температури (в новихта реконструйованих будинках);

4) підігрівання підлоги у ванній кімнаті

24

Пасажирський ліфт або ескалатор у будинках (вимога не обов'язкова занаявності документального

підтвердження щодо неможливості встановлювання

ліфта з технічних причин. У такому випадку потрібно безплатнодоставляти багаж у номери)

1) більше чотирьох поверхів;

2) більше трьох поверхів;

3) більше двох поверхів;

4) більше одного поверху;

5) час очікування:

-30с;

-45с;

6) цілодобова робота ліфта або ескалатора

25

Вантажний ліфт (якщо кількість номерів більша ніж ЗО)

26

Не менше одного ліфта на кожні 60 номерів (в нових та реконструйованих готелях)

27

Телефонний зв'язок

1) телефон в рецепції, доступний для гостей;

2) міський телефон на поверсі за відсутності телефонів у номерах;

3) міський телефон в усіх номерах;

4) прямий телефон з міською, міжміською, міжнародною мережею в усіхномерах;

5) у багатокімнатних номерах — у кожній кімнаті;

6) у багатокімнатних номерах — у санвузлах;

7) телефони колективного користування у вестибюлі в кабіні або під акустичним ковпаком — міський, міжміський, міжнародний

IVНомерний фонд

28

Місць в одно-, двомісних номерах не менше ніж

29

Житлова площа однокімнатних номерів (без площі санвузла, коридората балкона) в м2

1) одномісні;

2) двомісні;

3) тримісні;

4) чотиримісні;

5) для номерів, в яких кількість ліжок більше чотирьох, до площі чотиримісного номера додається

на кожного наступного гостя 4,5 м2;

6) допущено відхил не більше ніж на 10 % житлової площі номерів, заумови збільшеної площі інших

частин номера (лоджія, коридор тощо) і(або) підвищеної (або) функційності меблів

30

Багатокімнатні номери

31

Багатокімнатні номери, які повинні мати щонайменше: вітальню площеюне менше ніж 16м2,  спальню із

санвузлом (ванна, душ, умивальник, унітаз),

коридор з додатковим туалетом. Кількість — не менша ніж 5 % відзагальної кількості номерів

32

Звукоізоляція номерів на рівні 35 дБА

33

Усі номери з підвищеною звукоізоляцією дверей та вікон, яка забезпечуєзахист від вуличного шуму

34

Усі номери з особливою звукоізоляцією стін, дверей та вікон, яка повністюзапобігає проникненню стороннього

шуму з вулиці та готельних приміщень

VТехнічна оснащеність номерів

35

Двері та замки

1) замок;

2) із внутрішнім запобіжником;

3) замок підвищеної секретності;

4) вічко у дверях

36

Охоронна сигналізація чи електронні засоби контролювання за безпекоюномера

37

Освітлення

1) загальне освітлення кімнати;

2) світильник біля кожного ліжка;

3) лампа, яка освітлює робоче місце (стіл);

4) вимикач дистанційного керування загального освітлення біля узголів'яліжка (в нових та реконструйованих готелях)

38

Електричні розетки

1) із зазначенням напруги;

2) не менше двох на кімнату;

3) у санвузлі;

4) для під'єднання до інтернету;

5) різнопазові

39

Телевізор

1) на прохання гостя;

2) кольоровий у кожному номері;

3) з прийманням програм основних телекомпаній світу і готельного відеоканалу, з дистанційним

керуванням

40

Радіоприймачі або інша можливість приймання радіопрограм в усіх номерах

41

Холодильник у багатокімнатних та одномісних номерах

42

Міні-бар або холодильник в усіх номерах

43

Міні-бар

44

Міні-сейф у кожному номері або сейф з індивідуальними відділками услужбі приймання

45

Міні-сейф у кожному номері

VIОснащеність номерів меблями та інвентарем

46

Ліжко (мінімальні розміри)

1) односпальне 80 см х 190 см;

2) односпальне 90 см х 200 см;

3) двоспальне 140 см х 190 см;

4) двоспальне 160 см х 200 см;

5) дитяче або розкладне ліжко (на прохання)

47

Комплект постільних речей і білизни:

— матрац з наматрацником;

— дві подушки;

— ковдра, додаткова ковдра, покривало на ліжко;

— простирадло, підковдра, наволоки

48

Килимок біля кожного ліжка за відсутності килима або килимового покриву підлоги

49

Килим або килимовий покрив підлоги

50

Тумбочка (столик) біля кожного спального місця

51

Вішалка для верхнього одягу і головних уборів

52

Шафа, вбудована шафа або ніша для одягу з поличками і плічками (неменше ніж 3 шт. /місце)

53

Шафа з поличками, вішалкою та плічками (не менше ніж 5 шт. /місце)

54

Стільці або інші меблі для сидіння (один предмет на кожного гостя, алене менше двох на номер)

55

Крісло для відпочинку (щонайменше два на номер) або м'який диван

56

Стіл або письмовий стіл

57

Письмовий стіл зі стільцем або робочим кріслом

58

Журнальний столик

59

Поличка (підставка) для багажу

60

Цупкі завіски (або жалюзі), що затемнюють приміщення

61

Прозорі завіски (або жалюзі)

62

Дзеркало

— у кімнаті, додатково до дзеркала у ванній кімнаті або над умивальником;

— щонайменше одне великого розміру або у повний зріст

63

Швацький набір (голка, нитки)

64

Щітки: для одягу, для взуття

65

Склянки на кожного гостя

66

Набір посуду для питної води, чаю та міні-бару

67

Вода мінеральна або столова, 0,2 л на гостя щоденно

68

Попільничка

69

Ключ скомбінований (для відкривання пляшок)

70

Інформаційні матеріали у номері

1) перелік послуг та прейскуранти цін на них;

2) рекламні матеріали (буклети, брошури тощо) з туристичною та іншоюінформацією;

3) телефонний довідник;

4) матеріали іноземними мовами;

5) у папці з емблемою готелю

71

Набір письмового приладдя (конверти, поштовий папір, ручка, олівець)

72

Ярлики: «Прошу не заважати», «Можна прибирати»

73

Пакети для пральні та хімчистки

74

Протипожежна інструкція та інструкція щодо дій в екстремальних умовах

VIIСанітарне устаткування номера

75

Кількість номерів із повним санвузлом (умивальник, унітаз, ванна або душ)

У нових готелях — 100 % незалежно від категорії

76

Площа санвузла повинна бути достатньою для вільного переміщуванняпо ньому та дозволяти

безпечне та комфортабельне використовування

усього устаткування

77

Кожний номер без санвузла повинен бути устаткований умивальником зхолодною і

гарячою водою

78

На кожному поверсі, де розташовано номери без санвузлів, повинні бути одинтуалет та одна ванна або душова на кожні 5 номерів без санвузлів, але

не меншеніж два туалети та дві ванни або душові

на поверх окремо для жінок та чоловіків

79

Інвентар та предмети санітарно-гігієнічного оснащення санвузла

1) дзеркало над умивальником з бічним або верхнім освітленням;

2) поличка для туалетних речей;

3) завіски для ванни чи душу;

4) килимок на підлозі;

5) фен для сушіння волосся;

6) тримач для рушників, гачки для одягу;

7) склянка;

8) рушники на кожного гостя не менше ніж

9) зокрема банний рушник;

10) халат банний (на кожного гостя);

11) шапочка банна (на кожного гостя);

12) тапочки банні (на кожного гостя);

13) туалетні речі на кожного гостя (замінюють в міру використовування):

а) туалетне мило;

б) туалетне мило або дозатор рідкого мила, піна, шампунь,  (сіль) дляванни в пакуванні

з емблемою готелю;

14) туалетний папір;

15) тримач для туалетного паперу;

16) щітка для унітаза (у футлярі);

17) кошик для сміття з вогнетривкого матеріалу;

18) пакети для предметів гігієни

19) накривка до унітаза

VIIIУстаткування санітарних об'єктів загального користування

80

Туалети: туалетні кабіни, умивальник з дзеркалом, електрична розетка,туалетний папір, мило або дозатор рідкого мила, паперові серветки

або електрорушники, гачки для одягу, кошики для сміття з вогнетривкогоматеріалу

81

Ванні кімнати або душові: ванни або душові кабіни, туалетна кабіна, умивальник із дзеркалом та поличкоюдля туалетних речей, гачки для одягу,

кошики для сміття з вогнетривкого матеріалу

IXПриміщення для надавання послуг харчування

82

Ресторан, бар, кафе, їдальня, закусочна — щонайменше один об'єкт ізвищеперерахованих

83

Ресторан або кафе: кількість сидячих місць не менша ніж 75 % від кількості місць в готелі

84

Ресторан, кілька залів, окремі кабінети: кількість столів не менша ніж 75 % від кількості номерів;

клас обслуговування — не нижчий за «вищий»

85

Банкетний зал(и), можливо такий(-і), що можна трансформувати у конференц-зал

86

Бар

87

Додатковий бар у зоні приймання

88

Окреме приміщення для харчування персоналу

XДодаткові приміщення для надавання інших послуг

89

Зал універсальний для проведення культурних або ділових заходів заудіо- та відеоапаратурою (для мотелів необов'язково)

90

Бізнес-центр з телефаксом, копіювальною технікою, комп'ютерами,під'єднаними до інтернету

91

Приміщення для біологічного відновлювання організму та занять спортом:

1) плавальний басейн, сауна, тренажерний зал, солярій, масажна, спортивний зал —

щонайменше два об'єкти з вищеназваного (обов'язководля готелів ***, розташованих

у курортно-рекреаційній зоні);

2) плавальний басейн

92

Медичний кабінет

93

Перукарня першої чи другої категорії відповідно до вимог ДСТУ

(якщо кількість номерів більша ніж 50)

94

Перукарня вищої категорії відповідно до вимог ДСТУ

95

Кімната побутового обслуговування

96

Камера схову (цілодобово)

97

Магазини та торговельні кіоски (з продажу сувенірів, парфюмерно-косметичної, тютюнової

продукції, газет, журналів та іншої поліграфічної продукції

XIПослуги

98

Служба приймання: цілодобово

99

Швейцар

100

Піднесення багажу (з машини в номер і з номера в машину) цілодобово

1) на прохання;

2) обов'язково

101

Прибирання номера покоївкою

1) щоденно;

2) контролюючи його стан протягом дня

102

Заправляння ліжок покоївкою

103

Замінювання постільної білизни

1) один раз на три дні або за бажанням гостя;

2) щоденно або за бажанням гостя

104

Замінювання рушників

1) один раз на три дні або за бажанням гостя;

2) щоденно або за бажанням гостя

105

Прання

1) повернення білизни протягом 24 год;

2) повернення білизни протягом 12 год

106

Прасування

1) надавання праски, прасувальної дошки;

2) протягом години, також у вихідні дні

107

Чищення одягу (хімчистка)

108

Дрібний ремонт одягу

109

Чищення взуття

1) персоналом готелю або автоматом;

2) персоналом готелю

110

Послуги секретаря, стенографіста, перекладача, посильного

111

Надавання в користування (самостійне або за участю обслуговувального персоналу)

комп'ютерів, електронних засобів зв'язку, відео-, аудіоустаткування

112

Зберігання цінностей у сейфі адміністрації

113

Зберігання багажу

114

Обмін валюти

1) для готелів категорії *** допускають наявність пункту обміну валютиабо банкомата на відстані до 100 м;

2) цілодобово

115

Приймання кредитних карток

116

Організування зустрічей та проводів (в аеропорту, на вокзалі тощо)

117

Викликання таксі

118

Оренда (прокат) автомобіля

119

Паркування автомобіля персоналом готелю та подання з гаража (зі стоянки) до під'їзду автомобіля гостя

120

Бронювання квитків на різні види транспорту

121

Бронювання і (або) продаж квитків до театру та на інші розважальні заходи

122

Туристичні послуги (туристична інформація, екскурсії, гіди-перекладачі тощо)

123

Прокат спортивного та відпочинкового інвентарю для готелів, розташованих у курортно-рекреаційній зоні

124

Викликання швидкої допомоги, користування аптечкою першої допомоги

XIIПослуги харчування

125

Надавання сніданків

126

Робота принаймні одного бару цілодобово

132

Обслуговування в номері

1) з 7.00 год до 24.00 год;

2) цілодобово

XIIIВимоги до персоналу та його підготовленості

128

Посадові інструкції для персоналу, що фіксують функційні обов'язки івстановлені правила роботи

129

Кваліфікація: керівники та персонал повинні бути підготовлені:

1) щодо виконуваної роботи;

2) щодо убезпечування перебування в готелі

130

Знання мов

1) добре володіння персоналом служби приймання однією іноземною мовою;

2) вільне володіння персоналом служби приймання англійською та щеоднією іноземною мовою,

підтверджене документом про відповідну освіту

(як мінімум закінчення спеціальних курсів);

3) достатні знання англійської мови покоївками, швейцарами та іншимобслуговувальним персоналом

131

Персонал повинен бути здатний створювати в готелі атмосферу гостинності, у стосунках

з гостями виявляти доброзичливість

132

Персонал повинен бути добре підготовлений та люб'язний, готовийшвидко та ефективно

виконати прохання гостей

133

Персонал повинен проходити періодичний медичний огляд

134

Зовнішній вигляд персоналу

1) формений одяг, диференційований за службами, службові познаки;

2) уніформа персоналу з характерними для готелю особливостями

2.Провести класифікацію готелів м. Одеса за:

- «зірковістю»;

-  розмірами;

- кількістю номерного фонду.

Методичні рекомендації:

1. При заповненні таблиці слід використовувати позначку «+».

Матеріал базується на знанні фактичного матеріалуДСТУ 4268:2003 «Послуги туристичні. Засоби розміщування. Загальні вимоги» та ДСТУ 4269:2003 «Послуги туристичні. Класифікація готелів».

2. Для виконання 2-го завдання використовувати офіційні сайти готелів міста Одеси мережі Інтернет.

Література:

основна[2-5, 7, 10, 11, 14],

додаткова[17-22],

інформаційні ресурси[23, 26, 27, 29, 31].

Контрольні питання для самоперевірки:

1. Класифікація готелів України за «зірковістю».

2. Класифікація готелів м. Одеси.

Порядок проведення лабораторної роботи:

 1. Опитування студентів за темою заняття.
 2. Всі студенти одержують завдання і виконують його письмово.
 3. Оформлення протоколу.

По закінченні заняття студенти оформляють протокол. У зошит записують:

 1. Дату заняття
 2. Тему заняття

3. Мету заняття

4. Короткий зміст виконання зазначених завдань

Лабораторна робота № 10.

готельного господарства.

Завдання:

1. Проаналізувати схему «Умовний зв’язок між групами приміщень на підприємстві готельного господарства»

2. Скласти складну схему взаємозв’язків функціональної організації приміщень 2-х готелів Одеси  (за вибором викладача). Виявити переваги та недоліки. Оформити результати у виглядітаблиціSWOT-аналізу.

Методичні рекомендації:

1.За функціональним призначенням на підприємствах готельного господарства виділяють приміщення:

• житлової групи;

• адміністративної групи;

• вестибюльної групи;

• закладу ресторанного господарства;

• господарського та складського призначення;

• культурно-масового та спортивно-рекреаційного обслуговування тощо.

Розробка функціональних схем зв’язків приміщень на підприємствах готельного господарства допомагає раціоналізувати технологічні зв’язки та матеріальні потоки. Розрізняють потоки внутрішні приміщеннями та групами приміщень), вхідні (із зовнішнього середовища в готельне підприємство), вихідні (з підприємства в зовнішнє середовище).

Житлова група

Приміщення житлової групи: номери всіх типів і категорій; коридори, холи, вітальні; приміщення для обслуговуючого персоналу, приміщення побутового обслуговування на поверсі.

Адміністративна група

Приміщення адміністративної групи: приміщення керівників; відділ кадрів; бухгалтерія; каса, планово-економічний відділ; приміщення інженерно-технічного персоналу.

Вестибюльна група

Приміщення вестибюльної групи: вестибюль; приміщення для, оформлення і розміщення споживачів готельних послуг; приміщення для збереження і транспортування багажу; гардероб; комплексні кімнати; відділення зв’язку; транспортне агентство; торгові тощо.

Заклади ресторанного господарства

Приміщення закладів ресторанного господарства: загальні та зали, буфети, бари, виробничі цехи, складські приміщення, демонстративно-побутові та ін.

Приміщення господарського та складського призначення

Приміщення, що призначені для обслуговування споживачів -перукарні, пральні, медичний пункт, складські приміщення тощо.

Приміщення культурно-масового призначення

Універсальні зали для проведення різноманітних заходів, конференц-зали, танцювальні та диско-клуби, бібліотеки, більярдні, казино та ін.

Приміщення спортивно-рекреаційного призначення

Плавальний басейн, сауна, спортивний зал, масажний кабінет, комплекс та ін.

Функціональна організація приміщень готельного господарства залежить від специфіки технологічних процесів обслуговування готельних послуг і функціонального призначення підприємниці. Специфічні вимоги висуваються до обладнання номера для вістей з дітьми та тих, хто подорожує з сім’єю, туристів з домашніми тваринами та ін.

Підприємства готельного господарства, що призначені для споживачів готельних послуг, які перебувають з діловою метою, повинні мати приміщення для проведення нарад, виставок, конференцій тощо. Житлова група приміщень здебільшого представлена одномісними номерами, в яких передбачено робочу зону.

На підприємствах готельного господарства курортного призначення необхідно передбачити приміщення для профілактичного лікування, культурно-масового призначення і відпочинку. Номерний фонд складається з двомісних номерів із лоджіями для сну та відпочинку на повітрі та зони відпочинку в номері.

У складі готельних підприємств транзитного призначення передбачають приміщення для технічного обслуговування автомобілів, а також криті стоянки для автомобілів. До житлової групи належать двомісні номери з можливим збільшенням кількості спальних місць.

Підприємства готельного господарства для сімейного відпочинку мають приміщення культурно-масового призначення і відпочинку для дітей і батьків, для обслуговування потреб дітей, а також приміщення та споруди спортивно-оздоровчого призначення. Номери здебільшого тримісні з кухнею-нішею або міні-кухнею (для приготування і підігрівання їжі), зонами для сну та відпочинку, лоджіями або балконами.

Туристично-екскурсійні підприємства готельного господарства \ оснащені приміщеннями для відпочинку та туристичного обслуговування. Номерний фонд здебільшого забезпечено двомісними номерами з можливим збільшенням кількості додаткових спальних місць у кімнатах, зонами відпочинку.

Туристично-спортивні готельні підприємства передбачають додаткові приміщення, зокрема культурно-масового, спортивно-оздоровчого та туристично-спортивного призначення. Номерний фонд складається з двомісних номерів із можливістю трансформації додаткових спальних місць у два яруси та виділення зон для відпочинку як у номері, так і на лоджіях або балконах.

Функціональною зоною підприємства готельного господарства є також територія, визначена технічним паспортом плану-схеми земельної ділянки. Вона забезпечує ізоляцію споживачів готельних послуг і персоналу підприємства від негативного впливу зовнішнього середовища (шум, загазованість, бруд). З цієї точки зору важливим є розташування підприємства готельного господарства поблизу транспортних вузлів із відповідним рекламним оформленням. Біля будівлі проектувати місця для відпочинку гостей, паркування і стоянки засобів. Перспективним є використання підземного приміщення підприємства готельного господарства та його

Література:

основна[2-5, 7, 10, 11, 14],

додаткова[17-18],

інформаційні ресурси[23, 26, 27, 29, 31, 35, 36].

Контрольні питання для самоперевірки:

1. Функціональна організація приміщень готелю – загальні положення.

2. Загальна організація приміщень готелів м. Одеси.

Порядок проведення лабораторної роботи:

 1. Опитування студентів за темою заняття.
 2. Всі студенти одержують завдання і виконують його письмово.
 3. Оформлення протоколу.

По закінченні заняття студенти оформляють протокол. У зошит записують:

 1. Дату заняття
 2. Тему заняття

3. Мету заняття

4. Короткий зміст виконання зазначених завдань

Лабораторна робота №11.

Організація приміщень житлової групи.

Завдання:

 1. На основі 2-х готелів м. Одеса (за пропозицією викладача, додаток А) перерахувати наявні приміщення житлової групи готелю, скласти протокол, визначити сумарну кількість балів та встановити відповідність їх нормам, заповнити таблицю 1.
 2. Виявити в отриманих для аналізу готелях наявність номерів типу в залежності від виду з вікна номера (таблиця 2) та в залежності від рівня комфорту номера (таблиця 3).

Таблиця 1

Критерії балової оцінки номерів

Критерії

Кількістьбалів (нормативна)

Наявна к-ть балів

2.5

Наявність ручки на ванні або на стіні, у ванній кімнаті для страхування від падіння

2

2.6

Наявність у ванні спеціального покриття, що захищає від падіння

2

2.7

Наявність махрового халата

1

2.8

Наявність покриття стін у ванній кімнаті кахельною

плиткою:

3

до стелі (не менше ніж на 1/3 від стелі)

1

2.9

Стан кахельного покриття:

відмінний

3

гарний

2

задовільний

1

2.10

Наявність біде

2

2.11

Наявність фена

1

2.12

Наявність косметичного дзеркала

2

2.13

Наявність у ванній кімнаті відвідної слухавки телефонного апарату, шнура чи кнопки виклику персоналу

2

2.14

Наявність туалетного столу

2

2.15

Наявність дзеркальної стінки

2

2.16

Висота стелі більше 3 м

2

2.17

Послуги міні-бару

2

2.18

«Рум-сервіс»

2

2.19

У виняткових випадках за наявності в інтер’єрі номера коштовних художніх творів, предметів антикваріату, а також меблів з коштовних порід дерева бали можуть додаватися

4

Таблиця 2

Типи номерів залежно від виду з вікна

Тип номера

Вид

Наявність такого номеру в готелі ***

City view

- з видом на місто

Pool view

- з видом на басейн

Garden view

- з видом на сад

Ocean view

- з видом на океан

Land view

- з видом на ландшафт

Lagoon room

- з видом на лагуну

Dune view

- з видом на дюни, піски

Mountain view

- з видом на гори

Park view

- з видом на парк

SV, Sea view, beach room

- з видом на море

SSV, Side Sea view

- з видом на море

Inside view

- з видом на внутрішню частину будівлі

Таблиця 3

Тип номеру в залежності від рівня комфорту

Шифр

Х-ка номеру

Наявність такого номеру в готелі ****

STD

стандартна кімната

Superior

кімната більша за площею, ніж стандартна

Corner room

кутова кімната

Family room

кімната сімейного типу, більша за стандартну

Studio

студія, однокімнатний номер більший, ніж стандартний, з вбудованою кухнею

Executive

номер підвищеної комфортності, що складається з двох і більше кімнат: спальні (кількох спалень) і холу великих розмірів, більших, ніж у номері типу Suite

Junior suite

номер більший за площею ніж стандартний та підвищеної комфортності

Suite

кімната більша за площею, ніж стандартна

Deluxe

фактично має характеристики номера категорії «suite», але оснащений ексклюзивними елементами інтер’єру

Методичні рекомендації:

1.До складу житлової частини підприємства готельного господарства входять: номери, коридори, вітальні, холи перед сходами та приміщення для персоналу, приміщення для надання додаткових послуг на поверсі.

2.Призначення житлової зони - забезпечення умов для перебування споживача готельних послуг: надання ліжко-місця, обслуговування номера, чищення і прасування одягу, прийом білизни для, виконання послуг і доручень, надання можливості харчування, транспортування багажу в номер тощо.

3. Для оцінки відповідності номерів категоріям розроблена методика, що грунтується на балових оцінках відповідності номерів. За результатами балової оцінки складають протоколи, в яких зазначають сумарну кількість балів і здійснюють остаточну оцінку відповідності визначеним вимогам. Критерії балової оцінки номерів наведено в табл. 1.

4. 3-ій стовпчик таблиць 2, 3 заповнювати за допомогою позначок (+, -).

Література:

основна[2-5, 7, 10],

додаткова[17-19],

інформаційні ресурси[23, 26, 27, 29, 31, 36].

Контрольні питання для самоперевірки:

1. Організація приміщень житлової групи.

2. Характеристика номерного фонду готелю.

Порядок проведення лабораторної роботи:

 1. Опитування студентів за темою заняття.
 2. Всі студенти одержують завдання і виконують його письмово.
 3. Оформлення протоколу.

По закінченні заняття студенти оформляють протокол. У зошит записують:

 1. Дату заняття
 2. Тему заняття

3. Мету заняття

4. Короткий зміст виконання зазначених завдань

Лабораторна робота № 12.

готельного господарства.

Завдання:

 1. Перерахувати приміщення нежитлової групи в готелях, виявити їх переваги та недоліки.
 2. Заповнити табл..1.

Таблиця №1

Господарські приміщення

Готелі категорії

*

**

***

****

*****

- пральні

- медпункти

- пункти дрібного ремонту речей

- пункти хімчистки

- приміщення для чистої та брудної білизни

- автомайстерні

- технічні приміщення

- більярдні

- кегельбани

- басейни

- сауни

- складські приміщення

Методичні рекомендації:

1.До складунежитлової частини підприємства готельного господарства входять:

- пральні

- медпункти

- пункти дрібного ремонту речей

- пункти хімчистки

- приміщення для чистої та брудної білизни

- автомайстерні

- технічні приміщення

- більярдні

- кегельбани

- басейни

- сауни

- складські приміщення.

2. Призначення нежитлової зони - забезпечення умов для комфортного перебування споживача готельних послуг: надання обслуговування гостей, чищення і прасування одягу, прийом білизни для, виконання послуг і доручень, надання можливості відпочинку, тощо.

Література:

основна[2-5, 7, 10],

додаткова[17-19],

інформаційні ресурси[23, 26, 27, 29, 31, 36].

Контрольні питання для самоперевірки:

1. Організація приміщень нежитлової групи приміщень готелю.

2. Аналіз нежитлового блоку приміщень в готелях різної категорії.

Порядок проведення лабораторної роботи:

 1. Опитування студентів за темою заняття.
 2. Всі студенти одержують завдання і виконують його письмово.
 3. Оформлення протоколу.

По закінченні заняття студенти оформляють протокол. У зошит записують:

 1. Дату заняття
 2. Тему заняття

3. Мету заняття

4. Короткий зміст виконання зазначених завдань

Лабораторна робота № 13.

Архітектура та інтерєр у готельному господарстві.

Завдання:

1. Знайти в мережі Інтернет по 5 готелів наступних архітектурних стилів:

- античний;

- романський;

- готичний;

- ренесанс;

- бароко;

- класицизм;

- історизм;

- конструктивізм;

- сучасний стиль.

2. Створити презентацію архітектурного стилю та дизайну 5 готелів.

3. Встановити відповідність архітектури фасаду готелю та його внутрішньому дизайну, наскільки готель вписується в архітектурний стиль району, міста тощо.

Методичні рекомендації:

1. Презентацію слід виконати в програміPowerPoint, у якій відобразити архітектурний стиль фасаду готелю та його внутрішній дизайн, а також архітектурне рішення готелю. Для внутрішнього фасаду показати зону прийому та розміщення, сходи, загальний вигляд поверхів, номери, меблі, освітлення, кольорову гаму. Архітектурне рішення готелю може бути таке: коли житлова та суспільні частини розташовані в одній будівлі, в різних, але з’єднаних між собою та розташованих в різних будівлях.

2. Результати виконання завдання №3 оформити у вигляді  таблиці.

Література:

основна[2-4, 5, 6, 9, 10, 14],

додаткова[18, 20],

інформаційні ресурси[23, 24].

Контрольні питання для самоперевірки:

1. Архітектура готелів.

2. Дизайн готелів.

3. Відповідність архітектури та дизайну загальноприйнятим вимогам.

Порядок проведення лабораторної роботи:

 1. Опитування студентів за темою заняття.
 2. Всі студенти одержують завдання і виконують його письмово.
 3. Оформлення протоколу.

По закінченні заняття студенти оформляють протокол. У зошит записують:

 1. Дату заняття
 2. Тему заняття

3. Мету заняття

4. Короткий зміст виконання зазначених завдань

Лабораторна робота № 14 - 15.

Основні складові формування сучасного інтер’єру підприємств готельного господарства. Кольори інтер’єру.

Завдання:

1. Заповнити таблицю для готелів м. Одеси:

Назва готелю

Основне призначення

Інтер’єр, що переважає

Кольори, що переважають

Матеріал, який переважає в оздобленні головного спеціалізованого приміщення

«Брістоль»

(додаток А)

2. Зробити пропозиції щодо відповідності використання кольорів та інтер’єру готелів Одеси загальній архітектурі міста.

Методичні рекомендації:

Колір є одним з основних засобів у створенні індивідуальних архітектурних вирішень інтер'єрів типових приміщень.

1. Кольорове вирішення не може розглядатися як «останній штрих» в оформленні інтер'єру. Колір інтер'єру і його просторове вирішення повинні йти паралельно із самого початку про-ектування готелю.

2. Колір інтер'єру варто вибирати з урахуванням природних умов (ландшафт, освітленість, колорит середовища тощо), архітектури навколишніх будинків, а також і самого готелю.

3. При виборі кольорового вирішення приміщення варто взяти також до уваги місце розташування готелю і його орієнтацію за сторонами світу. Холодну і нейтральну гами кольорової обробки інтер 'єру рекомендується вибирати для готелів, розташованих у регіонах з жарким кліматом (наприклад, Крим), а також у регіонах з більш холодним кліматом (наприклад, Київ) при світлових прорізах приміщень, орієнтованих на південь.

Теплу гаму кольорової обробки інтер'єру варто вибирати в готелях, розташованих у регіонах з холодним кліматом, а також у приміщеннях, у яких світлові прорізи звернені на північ.

Необхідно враховувати залежність кольорового вирішення від призначення приміщення і часу впливу даного колірного середовища на людину. Відповідно до цього до колірного вирішення приміщень готелів висувають такі вимоги:

1. У номерах повинні переважати спокійні кольори нейтральних тонів, що забезпечить умови для відпочинку і роботи. Кольорові акценти тут застосовуються обмежено.

2. У вестибюлі доцільно використовувати кольори середньохвильової частини спектра (жовті, блакитні, зелені) середньої насиченості, з великим коефіцієнтом відбиття. Кольорові акценти повинні бути розміщені таким чином, щоб під час роботи вони не потрапляли в поле зору обслуговуючого персоналу.

3. У прохідних приміщеннях (сходи, коридори) можна застосовувати будь-які кольори. Стіни і стеля повинні бути світлими з великим коефіцієнтом відбиття.

4. У холах не слід застосовувати яскраві кольори і різкі контрасти. Тут повинні переважати кольори нейтральних і мало-насичених тонів.

5. Колір доцільно застосовувати для орієнтування гостей. З цією метою біля чергового адміністратора, в ліфтових холах і біля сходів варто використовувати «помітні» кольори, що привертають увагу приїжджаючих. Коридори різних поверхів рекомендується фарбувати у кольори, контрастні за яскравістю або колірним тоном. Хроматичні контрасти варто будувати на використанні насичених кольорів.

Крім функціональних завдань, які необхідно враховувати при колірному рішенні інтер'єру, необхідно також домагатися гармонійного поєднання кольорів усіх елементів інтер'єру.

З численних варіантів колірної композиції інтер'єру вестибюльної групи найбільш рекомендованою є композиція, побудована на поєднанні світлих і нейтральних тонів загального фону з насиченими і яскравими колірними акцентами.

Рекомендуються такі колірні акценти інтер'єру:

- однотонні, побудовані на використанні групи близьких кольорів (для виявлення центра композиції береться більш насичений колір);

- багатобарвні, побудовані на протиставленні головних кольорів або взаємодоповненні. Для номерів доцільні такі колірні композиції:

- однотонні, побудовані на одному головному кольорі або групі близьких кольорів;

- полярні композиції, побудовані на протиставленні двох головних кольорів або двох груп близьких один до одного кольорів;

- триколірні, побудовані на трьох головних кольорах. Варто використовувати різні властивості кольорів з метою коректування розмірів і пропорцій номерів.

При проектуванні колірного вирішення готелів необхідно враховувати сприйняття кольору при природному і штучному освітленні. При цьому потрібно враховувати здатність кольору знижувати насиченість і змінювати колірний тон як при інтенсивному, так і при слабкому освітленні; знижувати насиченість світла предмета на яскравому фоні; змінювати колірний тон у залежності від кольоровості випромінювання джерела світла.

Література:

основна[7, 9, 10],

додаткова[18, 20],

інформаційні ресурси[23, 18].

Контрольні питання для самоперевірки:

1. Складові формування інтер’єру готелів (на прикладі готелів міста Одеса).

2. Використання кольорів в інтер’єрі готелів.

Порядок проведення лабораторної роботи:

 1. Опитування студентів за темою заняття.
 2. Всі студенти одержують завдання і виконують його письмово.
 3. Оформлення протоколу.

По закінченні заняття студенти оформляють протокол. У зошит записують:

 1. Дату заняття
 2. Тему заняття

3. Мету заняття

4. Короткий зміст виконання зазначених завдань

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Основна

 1. Роглєв Х.Й. Основи готельного менеджменту: Навч. посіб. - К.: Кондор, 2005. - 408 с.
 2. 39.Самійленко А.А. Технологія та контроль за якістю надання послуг: Навч. посіб. - К.: Київ нац. екон. ун-т. - 2003. - 244 с.
 3. Кузнецова Н.М. Основи економіки готельного та ресторанного господарства. Навч. посіб. - К.: Ін-т туризму ФПУ, 1997. - 176 с.
 4. Лук'янова Л.Г., Дорошенко Т.Т., Мініч І.М. Уніфіковані технології готельних послуг: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Київ, ін-т туризму, економіки і права / В.К. Федорченко (ред.). - К.: Вища шк., 2001.-237с.
 5. Уніфіковані технології готельних послуг: Навч. посіб. / За ред. В.К. Федорченка, Л.Г. Лук'янова, Т.Т. Дорошенко, І.М. Мініч. -К.: Вища шк., 2001.-237с.
 6. Готельне обслуговування в готельних та туристичних комплексах / За ред. В.К. Федорченко. - Навч. посіб. - К., 1999. 140 с.
 7. Готельне господарство: основні показники, оцінка якості послуг: Навч. посіб. / Київ, ін-т туризму, економіки і права / В.К. Федорченко, І.М. Мініч. -К., 1999.-76с.
 8. Любіцева О.О. Ринок туристичних послуг (геопросторові аспекти). -2-е вид., перероб. та доп. - К.: Альтерпрес, 2003. - 436 с.: іл., картосхеми.
 9. Типізація готельного господарства: Конспект лекцій / Київ. держ. торг.- екон. ун-т / Н.П. Мельник, О.П. Мельник. - К., 1997. -21с.
 10. Волков Ю.Ф. Введение в гостиничный и туристический бизнес. -Ростов н/Д: Феникс, 2003. - 348 с.
 11. Балашова Е. Гостиничный  бизнес: Как достичь  безупречного сервиса. - М.: Вершина, 2005. - 176 с.
 12. Байлик  С.И. Гостиничное  хозяйство: проблемы, перспективы, сертификация: Учеб. пособие. - К.: Вира-Р, 2001. - 208 с.
 13. Байлик  С.И. Гостиничное хозяйство: Оснащение, евроремонт, эксплуатация: Учеб. пособие. - К.: Декор, 2003. - 296 с.
 14. Агеева О.А. и др. Туризм и гостиничное хозяйство: Учеб. для вузов по специальности / Ассоц. авт. и издат. «Тандем». - М.: ЭКМОС, 2000. - 399 с.
 15. Браймер Р.А. Основы управления в индустрии гостеприимства: Пер. с англ. — М.: Аспект-Пресс, 1995. - 382 с.
 16. Браймер Р.А. Основы управления в индустрии гостеприимства: Пер. с англ. - М.: Аспект-Пресс, 1995. - 382 с.
 17. Богалдин-Малых В.В. Маркетинг и управление в сфере туризма и социально-культурного сервиса: туристические, гостинично-ресторанные и развлекательные комплексы: Учеб.- метод, пособие / РАО; Москов. психолого-соц. ин-т. - М.: МПСИ, 2004. - 559 с.
 18. 18 .Бондаренко Г.А. Гостиничное и ресторанное хозяйство: Учеб.-практ. пособие. - Минск: БГЭУ. - 2000. - 100 с.
 19. Бородина В.В. Ресторанно-гостиничный бизнес. - М.: Финансы и статистика, 2003. - 180 с.
 20. Волков Ю.Ф. Интерьер и оборудование гостиниц и ресторанов: Учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по экон. спец. - Ростов н/Д: Феникс, 2003. - 352 с.
 21. Волков Ю.Ф. Технология гостиничного обслуживания / Серия «Ученики, учебные пособия». - Ростов н/Д: Фенікс, 2003. - 384 с.
 22. Гостиничный и туристический бизнес / Под ред. А.Д. Чудновского. -М., Ассоц. авт. и изд. «Тандем». - Изд-во ЭКМОС, 1998.-352 с.
 23. Ефремова М. Основы технологии туристического бизнеса. - М.: Ось-89, 2001.-288 с.
 24. Ковалев С.Н., Чернов Г.Е. Попов А.Г. Гостиничный бизнес. Классификация гостиниц и стандарты первоклассных отелей: Учеб. пособие / Санкт-Петербург, Гос. ун-т экономики и финансов. - СПб.: Изд-во С-Петерб. гос. ун-та экономики и финансов, 2001. - 111 с.
 25. Кабушкин Н.И., Бондаренко Г.А. Менеджмент гостиниц и ресторанов: Учеб. для студ. спец. «Экономика и управление социально-культурной сферой» вузов. - 4 изд., стер. - Минск: ООО «Новое знание», 2003. - 368 с.
 26. Линн Ван Дер Ваген. Гостиничный бизнес: Серия «Учебное пособие». - Ростов н/Д: Фенніс, 2001. - 416 с.
 27. Ляпина И. Организация и технология гостиничного обслуживания. -М.: ПрофОбрИздат, 2001. - 206 с.
 28. Лукьянова Л.Г., Цыбух В.И. Рекреационные комплексы: Учеб. пособ. для студ. вузов / Киев, ун-т туризма, экономики и права / В.К. Федорченко (общ. ред.). - К.: Вища шк., 2004. - 346 с.
 29. Нагимова 3. Управление персоналом на предприятиях гостиничного бизнеса. - СПб.: Питер, 2005. - 144 с.
 30. Папирян Г.А. Менеджмент в индустрии гостеприимства: (отели и рестораны). - М.: Экономика, 2000. - 206 с.
 31. Правове регулювання туристичної діяльності в Україні: Станом на 1 травня 2002 р. / Київ, ун-т туризму, економіки і права.
 32. Сенин В.С. Гостиничный бизнес: классификация гостиниц и других средств размещения. - М.: Финансы и статистика, 2004. — 144 с.
 33. Стадник А.А. Технология приема и обслуживания туристов в гостинице: Метод, разработка. - М.: Высш. шк. по туризму и гостиничному хоз-ву, 2001. - 150 с.
 34. Туризм и гостиничное хозяйство: Учебник / Под. ред. А.Д. Чудновского. - Изд. 2-е. - М.: ЮРКНИГА, 2003. - 448 с.
 35. Уокер Дж.Р. Введение в гостеприимство: Учебник / Пер. с англ. -М.: ЮНИТИ, 1999. -463с.