План розвитку структурного підприємства в сучасних умовах
Работа добавлена: 2016-01-12

Міністерство освіти і науки України

Українська державна академія залізничного транспорту

ННФПП ІППК

(Інститут перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів)

Кафедра «Економіка, бізнес та управління персоналом на транспорті»

Контрольна робота

з дисципліни: “ Основи економіки транспорту”

на тему: “ План розвитку структурного підприємства в сучасних умовах”

Шифр 19

____________Ф.И.О.

Керівник

Доцент Котик В.О.

Члени комісії:

______ ___________________

______ ___________________

2014

ЗМІСТ


ВСТУП

Метою контрольної роботи є аналіз виробничо-господарської діяльності підрозділу ДПРЕД оперативно-розпорядчого відділу служби перевезень Донецької залізниці. В ході контрольної роботи будуть докладно розглянуті  кількісні і  якісні показники, показники по труду та заробітній платі, проаналізована продуктивність праці, зроблено аналіз експлуатаційних витрат та собівартості,  а також аналіз фінансових результатів діяльності станції за основною та підсобно-допоміжною діяльністю.


1. Аналіз кількісних показників роботи підрозділу

Показники

Період, роки

Абсолютна зміна, +/-

Відносна зміна, %

2012

2013

2014

2013/2012

2014/2013

2013/2012

2014/2013

Середня кількість телеграм за добу, шт

541

532

366

-9

-166

2

31

Середня кількість телеграм з обмеження швидкості за місяць, шт

178

195

160

17

-35

10

18

Середня кількість помилок за добу

6

8

5

2

-3

33

37

Висновок: за період 2012-2013рр. відбулося незначне зниження середньої кількості телеграм за добу на 2%, середня кількість телеграм з обмеження швидкості за місяць збільшилась на 10%, середня кількість помилок за добу – на 33%. Змінення цих показників відбулося в рамках статистично коливання. За період 2013-2014рр. ті ж самі показники було знижено на 31%, 18%, 37% відповідно. Це пов'язано з бойовими діями на Донецькій дорозі, в наслідок чого деякі ПЧ не могли виконувати свою роботу протягом декількох місяців. Такі зміни призвели до загального зменшення потоку телеграм, та, як наслідок, до зменшення кількісних показників роботи підрозділу.

2. Аналіз якісних показників роботи станції

Таблиця 2 – Аналіз якісних показників роботи станції за період з 2012 по 2014 рр.

Показники

Період, роки

Абсолютна зміна, +/-

Відносна зміна, %

2012

2013

2014

2013/2012

2014/2013

2013/2012

2014/2013

Час на обробку 1 телеграми, хв.

0,5

0,5

0,8

0

0,3

0

37

Висновок: у 2012 — 2013 роках час на обробку однієї телеграми не змінювався, бо не змінювався персонал. У 2014 році прийшов новий робітник, якому на обробку однієї телеграми потрібно трохи більше часу. Тому середній час на обробку однієї телеграми збільшився на 37%.3. Аналіз показників по труду та заробітній платі

3 Аналіз показників по труду та заробітній платі

Облікова чисельність — це чисельність працівників облікового складу на визначене число чи дату з обліком прийнятих і вибулих у цей день працівників.

Явочна чисельність - це кількість працівників облікового складу, що з'явилися на роботу. Різниця між явочним і обліковим складом характеризує кількість добових простоїв (відпустки, хвороби, відрядження і т.д.)

Середньоспискова чисельність працівників за місяць визначається шляхом підсумовування чисельності працівників облікового складу за кожний календарний день місяця, включаючи святкові і вихідні дні, і розподілу отриманої суми на кількість календарних днів місяця.

Продуктивність праціреалізована здатність конкретної праці (праці конкретних працівників) в одиницю робочого часу виробляти певну кількість продукції або виконувати відповідний обсяг роботи.

Річний фонд заробітної плати — сума грошових коштів, яка виділяється підприємством для оплати праці його працівників.

Середньомісячна заробітна плата — місячний фонд заробітної плати, який поділений на середньосписочну чисельність робітників.

Показники

Період, роки

Абсолютна зміна, +/-

Відносна зміна, %

2012

2013

2014

2013/2012

2014/2013

2013/2012

2014/2013

Контингент середньо-списковий, чол.

5

3

3

-2

0

40

0

Фонд оплати праці, тис. грн

18,400

11,100

11,385

-7,300

0,285

40,3

2,5

Середня зарплата, грн

3680

3700

3795

20

50

1

2,5

 

 

Висновок: Загальна чисельність контингенту у 2013 році зменшилась на 40% за рахунок сумісності зміни графіку роботи і виключення нічних змін.

Фонд оплати праці  за період 2012-2013рр. був зменшений внаслідок зменшення кількості працівників, а у 2013 — 2014 роках трохи збільшений за рахунок збільшення окладів на 2,5%.

4. Аналіз продуктивності праці

Таблиця 4 – Аналіз продуктивності праці за період з 2012 по 2014 рр.

Показники

Період, роки

Абсолютна зміна, +/-

Відносна зміна, %

2012

2013

2014

2013/2012

2014/2013

2013/2012

2014/2013

Кількість телеграм за рік, шт

197465

194180

133590

-3285

-60590

2

31

Контингент середньо спис, чол..

5

3

3

2

0

40

0

Продуктивність праці

39493

64727

44530

25234

-20197

64

31

Висновок: Продуктивність праці була збільшена у 2013 році за рахунок зменшення чисельності на 64%, а у 2014рр. зменшена через зменшення кількості телеграм, що являється наслідками бойових дій на території Донецької залізниці.

5. Аналіз експлуатаційних витрат та собівартості

Таблиця 5. Аналіз експлуатаційних витрат та собівартості за період з 2012 по 2014рр.

Показники

Період, роки

Абсолютна зміна, +/-

Відносна зміна, %

2012

2013

2014

2013/2012

2014/2013

2013/2012

2014/2013

Фонд оплати праці, тис.грн

18,400

11,100

11,385

-7,300

0,285

40,3

2,5

Нарахування, тис.грн

6,920

4,174

4,281

-2,746

0,107

39,68

2,56

Електроенергія,тис.грн

0,936

1,152

1,176

0,216

0,024

23,08

2,08

Матеріали, тис.грн

1,000

1,000

1,100

0

100

0

10

Амортизація, тис.грн

1,605

1,725

1,725

0,120

0

7,5

0

ВСЬОГО:

28,861

19,151

19,667

-9,710

0,516

33,64

2,69

Висновок: Фонд оплати праці зменшився у 2013 році за рахунок зменшення чисельності працівників, збільшився у 2014 році через введення нових посадових окладів; збільшення доплат за роботу у вечірній час,  збільшення надбавок за вислугу років; оплати вихідного дня; щорічних відпусток та навчальних відпусток.

Збільшилася сума оплати за електроенергію через зростання вартості 1квт/год.


6. Аналіз фінансових результатів діяльності госпрозрахункової служби перевезень за основною та підсобно-допоміжною діяльністю

Підрозділ ДПРЕД оперативно-розпорядчого відділу відноситься до госпрозрахункової  служби перевезень Донецької залізниці. Тому аналіз фінансових результатів проводиться для підприємства в цілому.       

Таблиця 6. Аналіз фінансових результатів діяльності госпрозрахункової служби перевезень за основною та підсобно-допоміжною діяльністю за період 2012-2014рр.

Показники

Період, роки

Абсолютна зміна, +/-

Відносна зміна, %

2012

2013

2014

2013/2012

2014/2013

2013/2012

2014/2013

Доходи, тис.грн

58754

63259

54154

4505

-9105

7,66

14,4

Витрати, тис.грн

49521

50129

51145

608

1016

1,23

2,03

Прибуток, тис.грн

9233

13130

3009

3897

-10121

42,21

77,08

Висновок: Доходи у 2013 році збільшились через підвищення ставок на послуги, витрати збільшувалися через збільшення заробітної плати та нарахувань на неї. У 2014 році доходи зменшились а витрати збільшились через бойові дії на території Донецької залізниці тому що потяги їздять в об’їзд основного напрямку за для збереження цілісності вантажів та внаслідок знищення залізничного полотна.  

Висновок

При виконанні контрольної роботи було зроблено  аналіз виробничо-господарської діяльності підрозділу ДПРЕД оперативно-розпорядчого відділу госпрозрахункової  служби перевезень Донецької залізниці. Докладно розглянули  кількісні і  якісні показники, показники по труду та заробітній платі, проаналізована продуктивність праці, зроблено аналіз експлуатаційних витрат та собівартості,  а також аналіз фінансових результатів діяльності госпрозрахункової служби перевезень Донецької залізниці за основною та підсобно-допоміжною діяльністю, бо підрозділ ДПРЕД оперативно-розпорядчого відділу відноситься до госпрозрахункової  служби перевезень Донецької залізниці.           


Перелік використаних джерел

  1.  Номенклатура витрат з основних видів економічної діяльності залізничного транспорту України [Текст]: Наказ Укрзалізниці від 21.08.2007 №417Ц ТОВ НВП Поліграфсервіс. - К.: - 2013. – 447с.
  2.  Позднякова Л.О. Економіка залізничного транспорту [Текст]: учеб. для вузов/ Под ред. Л.О. Позднякової, О.Г. Дейнеки та ін. Х.: УкрДАЗТ, - 2012. – 248с.
  3.  Терешина Н.П. Экономика железнодорожного тарнспорта [Текст]: учеб. для выс. учеб. уч. ж-д тр./ Н.П. Терешина, В.Г. Галабурда и др., под ред. Н.П. Терешиной. – М.: УМЦ ЖДТ, - 2008. 996с.


Аналіз експлуатаційних витрат за період 2012-

2013рр

0

2000

4000

000

8000

10000

12000

Фонд оплати праці

Нарахування

Паливо

Електроенергія

Матеріали

Амортизація

Інші

2012

2013

2014

Аналіз фінансових показників за основною та

підсобно-допоміжною діяльністю

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

Доходи, тис.грн

Витрати, тис.грн

Прибуток, тис.грн

2012

2013

2014
Возможно эти работы будут Вам интересны.

1. Інформаційно-правова культура. Соціальна і правова значимість інформаційно-правової культури в сучасних умовах розвитку суспільства

2. Послуги оптового підприємства та оцінка їх ефективності за матеріалами: підприємства ПП Фірма МДВ

3.  Загальна характеристика розвитку російської політико-правової думки. Характеристика основних етапів розвитку

4. Выбор и обоснование организационной структуры управления самостоятельного структурного подразделения, осуществляющего подготовку кадров

5. Індивідуальний підхід у роботі з важковиховуваними дітьми в сучасних вітчизняних закладах освіти

6. Математичне моделювання фазової маніпуляції в середовищі Matlab для сучасних телекомунікаційних систем

7. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

8. Уміння примінити Закон «Про охорону праці» в умовах виробництва

9. Оцінка стійкості об’єктів господарювання в умовах надзвичайних ситуацій

10. Біологічне очищення стічних вод в штучно створених аеробних умовах